O nas

Polityka prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI Estetic-Dent
 
Poufność Państwa danych osobowych i ochrona prywatności naszych Pacjentów to nasz priorytet. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz realizując obowiązki wynikające z przepisów prawa przedstawiamy, restrykcyjnie przestrzegany przez nas, zbiór zasad dotyczący przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych przez gabinety stomatologiczne Estetic-Dent w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii.
 
Dane są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, a także zgodnie z  pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz z ustawami szczególnymi, które znajdują zastosowanie w działalności związanej z usługami medycznymi i dentystycznymi.
 

 1. Administrator Państwa danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych, w tym danych z monitoringu (wizyjnego) jest Krzysztof Paweł Stokłosa, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Gabinety Stomatologiczne Estetic-Dent Krzysztof Stokłosa, przy ul. Wrocławskiej 23a, 56-400 Oleśnica, nr NIP 8862340005, nr REGON 020837202, e-mail: stoklosa@estetic-dent.pl

 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych i sposób ich pozyskania.
  Informacje zawierające Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio podczas pierwszych etapów realizacji świadczeń medycznych: rejestracji osobistej lub elektronicznej oraz na bieżąco, podczas udzielania świadczeń medycznych. Od naszych Pacjentów przetwarzamy następujące dane osobowe:
  • dane podstawowe – imię, nazwisko, nr PESEL, data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), płeć, adres zamieszkania, telefon, email, dane osób upoważnionych do dostępu do informacji i dokumentacji medycznej;
  • dane medyczne - dane dotyczące Państwa stanu zdrowia i procesu leczenia, jak dokumentacja medyczna, wyniki badań diagnostycznych, wyniki badań histopatologicznych, zażywane leki, recepty, diagnozy, rozpoznania, zalecenia, zlecenia i skierowania, opis wykonanych usług;
  • dane finansowe- informacje dotyczące rozliczenia wykonanych przez nas usług.
    
  Korzystanie z usług Estetic-Dent jest w pełni dobrowolne, lecz warunkiem realizacji świadczeń medycznych jest podanie przez Państwa podstawowych danych osobowych wymienionych powyżej. Na etapie rejestracji przez Internet (zapisy on-line) wystarczą dane w ograniczonym zakresie – imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.

 3. Sposób kontaktu z Pacjentem
  W zależności od zakresu udostępnionych nam danych teleadresowych kontaktujemy się z Państwem telefonicznie, SMS-em, pocztą elektroniczną, listownie, a także poprzez naszą stronę www. oraz komunikatory społecznościowe.


 4. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  • ustalenie tożsamości Pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych podczas rejestracji na świadczenia medyczne;

   Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach Pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

  • realizacja świadczeń medycznych, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej Pacjenta;

   Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d oraz f RODO, Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach Pacjenta oraz Rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

  • odbieranie i przechowywanie oświadczeń, w których upoważniane są inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia Pacjenta;

   Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach Pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

  • kontakt w sprawach związanych z realizowanymi świadczeniami medycznymi w celu np. potwierdzenia, bądź odwołania terminu wizyty, poinformowania o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy badania;

   Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

  • prowadzenie sprawozdawczości rachunkowej, wystawianie faktur lub rachunków oraz realizacja obowiązków podatkowych;

   Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

  • badania lub szkolenia naukowe, opublikowanie efektów leczenia po wcześniejszej pseudonimizacji, tj. samych zdjęć i/lub prześwietleń i/lub modeli i/lub prac protetycznych po takim przetworzeniu, by nie można ich już było przypisać konkretnej osobie, bez użycia dodatkowych informacji;

  • zapewnienie bezpieczeństwa Pacjentów i pracowników, ochrony mienia oraz kontrola i doskonalenia procesu obsługi Pacjenta (prowadzony monitoring wizyjny pomieszczeń ogólnodostępnych - recepcja, korytarze);

   Art. 6 ust. 1 f) ogólnego rozporządzenia o danych osobowych ( RODO) w związku z art. 22 2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy

  • rozpatrywanie ewentualnych skarg i wniosków, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

   Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń

  • marketing bezpośredni (przekazywanie materiałów promujących produkty i usługi własne Administratora)    

   Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest promowanie oferowanych usług.

 5. Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych:
  • osoby upoważnione przez Administratora (pracownicy Estetic-Dent);
  • inne podmioty lecznicze, pracownie protetyczne oraz laboratoria, współpracujące w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności do opieki zdrowotnej;
  • dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie - firmy świadczące usługi księgowe, zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania;
  • dostawcy usług teleinformatycznych, informatycznych, dostawcy oprogramowania, sprzętu diagnostycznego i stomatologicznego;
   firmy kurierskie i pocztowe, a także świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników;
  • dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń;
   osoby upoważnione w ramach realizacji praw Pacjenta.

   Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


 6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych:

  • Dokumentację medyczną naszych Pacjentów przechowujemy, zgodnie z terminami wynikającymi z Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, z wyjątkami:
   • w przypadku zgonu Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia – 30 lat;
   • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną Pacjenta – 10 lat;
   • skierowań na badania lub zleceń – 5 lat lub 2 lata (w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się Pacjenta w ustalonym terminie);
   • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia - 22 lata.
  • Dane osobowe z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu utrwalenia. Dostęp do nagrań posiada jedynie Kierownictwo Estetic-dent.
  • Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych - przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  • W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych - do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub cofnięcia zgody.
  • Do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń, wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym.

   Po upływie wyżej wymienionych okresów dane naszych Pacjentów są usuwane lub anonimizowane.

 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych (otrzymania ich kopii) oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych;
  • prawo przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania;
   prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • przy czym w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania nie znajduje zastosowania;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie przez Państwa danych osobowych przetwarzanych w celach zdrowotnych i leczniczych, a także w celach świadczenia usług z zakresu medycyny estetycznej, niewchodzących w zakres działalności leczniczej, oraz w celach zapewnienia zabezpieczenia społecznego i zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy z Administratorem.

 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, a ich nie podanie nie wiąże się dla Państwa z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, a zwłaszcza nie jest warunkiem świadczenia usług przez Administratora.

 10. Nie będziemy podejmować w Państwa sprawie decyzji w sposób zautomatyzowany, tzn. bez wpływu człowieka. Przetwarzając Państwa dane osobowe nie stosujemy profilowania, rozumianego jako prognozowanie Państwa preferencji, zainteresowań, sytuacji ekonomicznej, itp.

 11. Na pytania związane z związane z Polityką Prywatności Estetic-Dent lub stosowanymi przez nas zasadami zbierania, udostępniania czy wykorzystywania danych osobowych odpowie Administrator, z którym możecie się Państwo kontaktować, pisząc na adres: stoklosa@estetic-dent.pl lub dzwoniąc pod numer: +48604270497.